باطری ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات:

مدل: VTM 100A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ١۰۰ آمپر ساعت در دشارژ ١۰ ساعته (با جریان ١۰ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۶۵ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات:

مدل: VTM 65A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ۶۵ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ٣.٢۵ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۴۲ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات: مدل: VTM 42A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ۴٢ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ٢.١ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۲۸ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات:

مدل: VTM 28A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ٢٨ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ١.۴ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۱۸ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات:

مدل: VTM 18A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ١٨ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.٩ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۱۲ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات:

مدل: VTM 12A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ١٢ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.۶ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۹ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات: مدل: VTM 9A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ٩ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.۴۶ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۷.۵ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات:

مدل: VTM 7.5A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ٧.۵ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.٣٧۵ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۴.۵ آمپرساعت VOLRTAMAX

مشخصات:

مدل: VTM 4.5A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ۴.۵ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.٢٢۵ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۲.۳ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات:

مدل: VTM 2.3A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ٢.٣ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.١١۵ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۱.۲ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات:

مدل: VTM 1.2A-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ١.٢ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.۰۶ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۶ ولت ۱۲ آمپرساعت VOLTAMAX

مشخصات:

مدل: VTM 12A-6 ولتاژ نامی: ۶ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ١٢ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.۶ آمپر تا ۵.٢۵ ولت) کشور سازنده: تایوان

ویژگی‌های مهم

 حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی (دما و رطوبت)  کیفیت پایدار با قابلیت اطمینان بالا  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  بدون نشت الکترولیت  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم