باطری ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: KPH100-12AN ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ١۰۰ آمپر ساعت در دشارژ ١۰ ساعته (با جریان ١۰ آمپر تا ١۰.٨۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۸۰ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: KPH80-12N ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ٨۰ آمپر ساعت در دشارژ ١۰ ساعته (با جریان ٨ آمپر تا ١۰.٨۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۷۵ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: KPH75-12N ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ٧۵ آمپر ساعت در دشارژ ١۰ ساعته (با جریان ٧.۵ آمپر تا ١۰.٨۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۶۵ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: WPL65-12AN ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ۶۵ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ٣.٢۵ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۵۵ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: WP55-12N ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ۵۵ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ٢.٧۵ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۵۰ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: WP50-12N ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ۵۰ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ٢.۵ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم    

باطری ۱۲ ولت ۳۰ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: WP30-12T ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ٣۰ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ١.۵ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۲۲ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: WP22-12N ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ٢٢ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ١.١ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۱۸ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: WP18-12NSHR ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ١٨ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.٩ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۱۲ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: WP12-12A ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ١٢ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.۶ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۷ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: WP7-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ٧ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.٣۵ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم

باطری ۱۲ ولت ۴.۵ آمپرساعت LONG

مشخصات:

مدل: WP4.5-12 ولتاژ نامی: ١٢ ولت مستقیم (DC) ظرفیت نامی: ۴.۵ آمپر ساعت در دشارژ ٢۰ ساعته (با جریان ۰.٢٢۵ آمپر تا ١۰.۵۰ ولت) کشور سازنده: ویتنام

ویژگی‌های مهم

 طراحی ایمن و ضد انفجار  امکان نصب به صورت عمودی یا افقی  بی‌نیاز از تعمیر و نگهداری  مطابق با استاندارد UL 1989  طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم